Pravila in pogoji nagradne igre Čili Frik in Kmetije Vizjak

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

1.1 Organizator nagradne igre je MATIC VIZJAK – NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Zadrže 19, 3240 Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju organizator).
1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook (v nadaljevanju Facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Facebooka. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Facebook, ampak organizator. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.
1.3 Nagradna igra bo potekala v času od 6. 3. 2017 do vključno 2.4. 2017. Sodelovati je mogoče do 2.4.2017 do 17.00 ure. Poteka na Facebook straneh Čili frik in Kmetija Vizjak – šteje se kot ena nagradna igra.

1.4. Namen nagradnje igre je promocija blagovne znamke Čili Frik in Kmetije Vizjak.
1.5. Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljeni na spletni strani Kmetije Vizjak www.kmetija-vizjak.si.

2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

2.2 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.
2.3 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

2.4. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. NAVODILA NAGRADNE IGRE

3.1. Nagradna igra poteka na FB strani Kmetija Vizjak in FB strani ČILI FRIK in se šteje kot ena nagradna igra s skupnim fondom nagrad. Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje na naslednje načine:

– objavi fotografijo računa nakupa vsaj ene omake Čili Frik v Lidlu oz. ga pošlje v zasebno sporočilo ali

– objavi selfie z omako Čili Frik ali

– objavi fotografijo predloga za serviranje (jed + omaka Čili Frik)

Objavi lahko na Facebook stran Čili Frik ali facebook stran Kmetija Vizjak.

Sodelovati je mogoče vse do 2.4.2017 do 17.00 ure.

Posameznik lahko sodeluje na več načinov in si tako poveča možnosti za nagrado. Če je posameznik izžreban v posameznem žrebanju lahko ponovno sodeluje z novim računom/selfijem/fotografijo. V kolikor je udeleženec že sodeloval na več načinov, še vedno ostaja v žrebu za ostale nagrade z preostalimi pridobljenimi možnostmi in lahko tudi ponovno sodeluje z novim računom/selfijem/fotografijo. Iz žreba se torej izvzame le že izžrebana možnost (npr. nagrajenec je bil izžreban 1x, sodeloval pa je na vse 3 načine – še vedno ostaja v žrebu 2 krat.).

Udeleženec lahko s posameznim računom/selfijem/fotografijo sodeluje le enkrat – ali samo na FB strani ČILI FRIK ali samo na FB strani Kmetija Vizjak.

3.2. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

3.3. Če so na fotografiji osebe se morajo z objavo fotografije na naši strani strinjati. Z objavo fotografije organizator smatra, da ima oseba (sodelujoči), ki je fotografijo objavila, dovoljenje osebe, ki je na fotografiji oz. ima dovoljenje njenega zakonitega zastopnika. Hkrati udeleženec z objavo fotografije zagotavlja, da ima avtorske pravice za fotografijo, ki jo objavlja.

Prav tako sodelujoči zagotavlja, da posreduje le svoje lastne podatke.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljuje uporabo fotografije na facebook strani Čili frik in na facebook strani Kmetija Vizjak.

4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

4.1 Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil vsega skupaj 40 nagrad in sicer 40 x čili omako Čili Frik po izbiri (Purple haze ali Desert smoke ali Bomb zero). Nagradna igra poteka na Facebook straneh ČILI FRIK in Kmetija Vizjak in se šteje kot ena nagradna igra. Nagrajenci bodo lahko izbirali med Čili Frik omakami Purple haze, Desert smoke ali Bomb zero – in sicer eno izmed preostalih omak, ki nista udeleženi v objavi nagrajenca. (primer: objavljena je fotografija omake Bomb zero – nagrajenec potem izbira med Purple haze in Desert smoke.) V kolikor je nagrajenec objavil vse tri omake, lahko izbere katerokoli izmed zgoraj naštetih.

 

Vsako sredo in nedeljo do konca nagradne igre bo izžrebanih 5 nagrajencev izmed do takrat sodelujočih na eni izmed FB strani (ČILI FRIK ali/in Kmetija Vizjak). Posamezna žrebanja bodo tako ob sredah (srede 8.3.2017, 15.3.2017, 22.3.2017 in 29.3.2017 ter nedelje 12.3.2017, 19.3.2017, 26.3.2017 in 2.4.2017). V posameznem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki kadarkoli do 17. ure do posameznega datuma žrebanja sodelujejo na vsaj enega izmed zgornjih načinov. (npr. v kolikor je udeleženec sodeloval dne 7.3.2017 bo sodeloval v vseh žrebanjih – iz žreba se izvzame le tista možnost na podlagi katere je udeleženec že izžreban).

 

4.2 Žrebanje bo izvedel organizator in ne bo javno. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa izmed vseh sodelujočih. Vsako sredo in nedeljo do konca nagradne igre bo izžrebanih pet (5) nagrajencev, ki prejmejo vsako po eno (1) čili omako. Do konca nagradne igre bo tako podeljenih skupno štirideset (40) nagrad.
4.3. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka v okviru izžrebancev te nagradne igre. Organizator bo izžrebanega o prejeti nagradi obvestil na dan posameznega žrebanja, in sicer z objavo na facebook strani ČILI FRIK in Kmetija Vizjak in s pozivom, da se oglasi na zasebno sporočilo na Facebook strani ČILI FRIK ali Kmetija Vizjak, kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.
4.4. V primeru, da se izžrebanec v roku 1 (enega) delovnega dne od obvestila o prejemu nagrade na Facebook strani ČILI FRIK in Kmetija Vizjak ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.
4.5. Po prejemu popolnih podatkov bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 10 (desetih) delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

 

5. NAGRADE NAGRADNE IGRE

5.1 Nagrade so naslednje: 40 x čili omaka Čili Frik po izbiri (Purple haze ali Desert smoke ali Bomb zero). Vrednost posamezne nagrade je od 6,50 EUR do 7,50 EUR – odvisno od izbrane nagrade.
5.2 Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.
5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
5.4 Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od soorganizatorjev ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Soorganizatorja sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

5.5. Vrednost posameznih nagrad v nagradni igri ne presega 42 EUR z DDV.

 

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je organizator dolžan zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Šmarje pri Jelšah, 6. 3. 2017

 

  • Brezplačna dostava nad 40eur
  • Brezplačna pomoč
  • 100% varen nakup
  • 14 - dnevna garancija