Matic Vizjak je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 . Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  

POVZETEK:

Matic Vizjak je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2025. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Matic, je usmerjena v čebelarstvo, mlinarstvo in predelavo živil rastlinskega izvora. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje naslednjih dopolnilnih dejavnost: predelava živil rastlinskega izvora, predelava živil rastlinskega izvora in mlinarstvo. Mladi gospodar bo na kmetiji povečal število čebeljih družin, postavil dodatni čebelnjak ter nabavil pripadajočo opremo z ciljem povečanja proizvodnih zmogljivosti.

 

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

  • gospodarski razvoj kmetije: povečati obsega proizvodnih kapacitet, povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
  • z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije, varstvo okolja in podnebne spremembe
  • sodelovanje in dvig kakovosti proizvodov
  • usposabljanje, svetovanje in izobraževanje

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Povečan obseg proizvodnih kapacitet na kmetiji.

– Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

 

  

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje