Pravila in pogoji

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja in izvedba nagradne igre “ČILI FRIK na vsaki mizi”.

1) Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) je Chilli Wine d.o.o., Zadrže 19, 3240 Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: organizator).

2) Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovne znamke Čili Frik in novega produkta ter posredno pospeševanje prodaje.

3) Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 1. 10. 2020 do vključno 10. 3. 2021 na spletni strani www.kmetija-vizjak.si. Sodelovanje je možno tudi s pripravo avtorskega recepta, ki vsebuje čili.

Nagradna igra se zaključi 10. 3. 2020. Potem se izvede zadnje žrebanje.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji:

 • V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju, zunanjim sodelavcem, ki prodajajo oglaševan produkt in njihovim zaposlenim ter njihovim ožjim družinskim č
 • Dobitniki nagrad so lahko samo polnoletni rezidenti (z davčno številko) Republike Slovenije.

Osnovni pojmi

Unikatna koda je neponovljiva in s strani organizatorja določena več-mestna koda, sestavljena iz kombinacij črk in številk. Za potrebe nagradne igre je organizator določil 60.000 različnih kod.

Porcijsko pakiranje ČILI FRIK je pakiranje omake Desert Smoke v 7ml porcijske paketke.

Načini sodelovanja

Sodelovanje v nagradni igri je možno na več enakovrednih načinov. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre.

Načini sodelovanja, ki jih predpisuje organizator, so naslednji:

 1. Sodelovanje z unikatno kodo

Sodelujoči mora pridobiti unikatno kodo za sodelovanje. Kodo je možno pridobiti z nakupom ali drugačno pridobitvijo porcijskega pakiranja ČILI FRIK omake Desert Smoke (npr. druge promocijske aktivnosti organizatorja), ki vsebuje unikatno kodo. Unikatne kode s katerimi lahko sodelujete v tej nagradni igri so samo na prvi seriji porcijskih pakiranj omak ČILI FRIK.

Večkratno sodelovanje v nagradni igri je dovoljeno, pri čemer morajo udeleženci za vsakokratno prijavo uporabiti novo unikatno kodo. Udeleženec mora v primeru dobitne unikatne kode shraniti pakiranje na katerem je napisana unikatna koda.

Sodelujoči v nagradni igri z unikatno kodo sodeluje tako, da jo vnese na spletni strani www.kmetija-vizjak.si/nagradna-igra. Sodelujoči v nagradni igri mora izpolniti vnosna polja in vpisati kodo s porcijskega pakiranja. Obrazec se nahaja na spletni strani nagradne igre: www.kmetija-vizjak.si/nagradna-igra. Sodelujoči se mora za sodelovanje v nagradni igri tudi strinjati s pravili in pogoji nagradne igre.

Prijava na e-novice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  V kolikor se bo sodelujoči želel prijaviti na e-novice bo pridobil potrditveno sporočilo, ki ga mora za dokončanje prijave na e-novice potrditi.

Po vnosu sistem preveri veljavnost kode. Koda je veljavna, v kolikor še ni bila uporabljena. Udeleženec nagradne igre lahko eno kodo uporabi samo enkrat. Sistem onemogoča večkraten vnos iste kode potem, ko je udeleženec že uspešno oddal svojo prijavo pod določeno kodo. Pri preverjanju veljavnosti kode je potrebno vnesti še naslednje podatke: e-poštni naslov, ime in priimek.

Z uspešno oddajo prijave se udeležencu pokaže ali je njegova koda dobitna ali ne.

Vse vpisane kode (dobitne in nedobitne) z oddanimi kontaktnimi podatki bodo sodelovale v tedenskem žrebanju za dodatne nagrade.

 1. Sodelovanje z avtorskim receptom s fotografijo

Sodelujoči mora napisati in oddati avtorski recept z avtorsko fotografijo za jed, ki vsebuje čili. Recept pošlje na zasebno sporočilo na Facebook strani ČILI FRIK ali na info@kmetija-vizjak.si z naslovom sporočila ”Sodelovanje v nagradni igri”.

Recept in fotografija morata biti avtorska, jed pa mora vsebovati čili. Pripisan mora biti avtor recepta in fotografije.

Z receptom in fotografijo enakovredno sodelujete v posamičnem nagradnem tedenskem žrebanju za dodatne nagrade, prav tako se sodelujočemu naključno dodeli ena izmed kod s porcijskega pakiranja čili omake Desert Smoke, ki jo bo prejel v odgovoru na e-pošto v roku 7 dni od prejema recepta.

Avtor lahko sodeluje tudi večkrat, vendar vsakič z drugačnim receptom s fotografijo.

S sodelovanjem v žrebanju sodelujoči soglaša, da se vse materialne avtorske pravice prenesejo na organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre lahko recept in fotografijo javno objavi v celoti ali skrajšani obliki, v kateremkoli mediju, vendar ob tem vedno dosledno navaja avtorja.

Prispevki, ki ne bodo ustrezali zgoraj navedenim kriterijem, ne bodo upoštevani.

4) Žrebanja in opisi nagrad

Skupni sklad za nagrade zajema:  145 Čili Frik čili omak Desert Smoke, 100ml in eno (1) glavno nagrado, ki je sestavljena iz: 1x MINI MIX Čili Frik omak (3 pekoče omake Čili Frik 100ml po izbiri) in 20x porcijsko pakiranje omake Desert Smoke 7ml in skupaj tvorijo celoto.

Vrednost posamezne omake Čili Frik Desert Smoke 100ml je 7,5 EUR.

V vsakem mesečnem žrebanju se podari 2 omaki Čili Frik Desert Smoke 100ml. Skupno 12 omak. 133 omak se dodeli na podlagi veljavnih vpisanih dobitnih kod v sistem.

Vrednost glavne nagrade (MINI MIX Čili Frik omak in 30x porcijsko pakiranje omake Desert Smoke 7ml) je 33,90 EUR.

Dobitne kode so določene vnaprej in sodelujoči z veljavno unikatno kodo takoj preveri če je koda dobitna. Unikatna koda se naključno dodeli tudi sodelujočim z avtorskim receptom s fotografijo.

Izmed vseh sodelujočih v posameznem tednu se bodo izvedla tedenska žrebanja za dodatne nagrade. Glavna nagrada pa se bo on koncu nagradne igre izžrebala izmed vseh sodelujočih v celotnem obdobju trajanja nagradne igre.

TEDENSKA ŽREBANJA:

 1. Mesečna žrebanja: vsak konec meseca. Zadnje mesečno žrebanje poteka ob zaključku nagradne igre za mesec marec 2021.

V vsakem krogu za tedenska žrebanja sodelujejo vsi, ki do izteka roka za oddajo prijave v posameznem krogu žrebanja izvedejo vsaj eno (1) prijavo v nagradno igro s popolno in pravilno navedenimi osebnimi podatki in veljavno unikatno kodo. Unikatna koda se dodeli tudi sodelujočim z receptom.

GLAVNO ŽREBANJE: 18.3.2021

V glavno žrebanje se uvrstijo vse pravilno izpolnjene in veljavne prijave na nagradno igro tekom celotnega trajanja nagradne igre.

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@kmetija-vizjak.si z naslovom sporočila: Odjava iz nagradne igre. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo za vsakokratni krog žrebanja posebej imenuje organizator. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

Sodelujoči v nagradni igri so lahko v enem tedenskem žrebanju nagrajeni le enkrat. V primeru, da je sodelujoči v istem krogu žrebanja ponovno izžreban, se žrebanje za dotično nagrado ponovi. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

6) Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletni strani organizatorja, na Facebook strani organizatorja ali v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 10 delovnih dni po zaključku vsakokratnega žrebanja. Organizator lahko nagrajence vsakokrat objavi tudi na FB strani Čili Frik.

7) Splošno o nagradah, davčnih obveznostih in obveščanju nagrajencev

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak, ipd.). Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko navedene e-pošte v roku 5 delovnih dni po zaključku posameznega žrebanja. Nagrade pridobljene direktno na podlagi vpisane dobitne kode nagrajenec pridobi tako, da nagrado doda v košarico v spletni trgovini in opravi ”nakup” ter vpiše dodeljeno kodo. Na podlagi vpisa te kode se mu bo iz košarice odštela vrednost dodeljene nagrade in znesek poštnine. Nagrajenec lahko, če želi, sočasno naroči tudi druge izdelke, a jih plača glede na cene v spletni trgovini.

Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne odzove (npr. ne posreduje zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 7 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki je naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne prevzame, kot je v obvestilu navedeno oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Nagrade so v vrednosti nižji od 42 EUR in tako niso predmet za plačilo akontacije dohodnine po Zakonu o dohodnini.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

8) Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: SODELUJ in privolitvijo – označitev okenca “Strinjam se s pravili in pogoji nagradne igre.”

S strinjanjem s pravili in pogoji nagradne igre sodelujoči izjavlja, da potrjuje, da je seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre in da dovoljuje, da organizator njegove osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@kmetija-vizjak.si.  Nagradna igra traja od 1.10.2020 do 10.3.2021.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-pošta, poštna številka), ki jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence);
 • objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre in Facebook strani organizatorja in ostalih medijih v skladu s pravili in pogoji te nagradne igre (velja samo za nagrajence);

Ob vsaki oddaji prijave v nagradno igro se zabeleži tudi IP naslov, tip spletnega brkalnika (User Agent) in čas potrditve izjave o strinjanju s pogoji nagradne igre in s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov. Ti podatki se bodo uporabljali izključno kot dokazilo o pridobitvi soglasja za obdelavo osebnih podatkov za potrebe te nagradne igre.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke varoval z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Organizator bo obdeloval in zagotovil, da njegovi posamezni pogodbeni obdelovalci obdelujejo vse osebne podatke posameznika, izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke;
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov;
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre;
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov;
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki;
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Vse pravice iz predhodnega odstavka je možno uveljaviti s posredovanjem zahtevka na info@kmetija-vizjak.si

Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

 

Sodelujoči lahko sočasno s sodelovanjem v nagradni igri poda tudi soglasje za pošiljanje e-novic. Prijava na e-novice ni pogoj in nima vpliva pri nagradni igri. Sodelujoči bo moral soglasje potrditi v e-sporočilu (double opt-in) zaradi zagotovitve, da prijavljeni dejansko dostopa do vpisanega e-maila.

V kolikor se sodelujoči želi odjaviti od prejemanja e-sporočil se lahko odjavi kadarkoli. Informacije o možnosti odjave prejme v vsakem posameznem poslanem e-sporočilu.

9) Kje so pravila na voljo

Ta pravila so na vpogled dostopna na spletni strani nagradne igre.

10) Spremembe pravil in pogojev

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in kratka pravila, ki se lahko objavijo, pa veljajo kot smernice. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletni straneh nagradne igre.

11) Reklamacije in pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

12) Ostale določbe

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s promocijsko akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za vse sodelujoče, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov info@kmetija-vizjak.si z naslovom sporočila ”Nagradna igra – vprašanje” ali na zasebno sporočilo na Facebook strani ČILI FRIK.

Chilli Wine, d.o.o.
Šmarje pri Jelšah, 30. 9. 2020